Regulamin

Regulamin sklepu internetowego VEND24

Dokonywanie zakupów na stronie www.vend24.pl jest jednoznaczne z akceptacją poniższego regulaminu.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży produktów przez podmiot Vend24 Sp. z o.o. z siedzibą w Klaudynie, przy ul. Sikorskiego 120, 05-080 Klaudyn, NIP: 522-298-00-94, REGON: 142879373, BDO: 000094954, zarejestrowaną w sądzie rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000781555 o kapitale zakładowym 200.000 zł. (dwieście tysięcy złotych), poprzez sklep internetowy, umieszczony po adresem URL https://www.vend24.pl.

2. Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają:

a) „sklep” – witryna internetowa umieszczona pod adresem URL https://www.vend24.pl

b) „sprzedający” – Vend24 Sp. z o.o. ul. Sikorskiego 120, 05-080 Klaudyn,
 NIP: 522-298-00-94, REGON: 142879373, BDO: 000094954, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

c) „kupujący” – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna o której mowa w art.33_1 par.1 Kodeksu Cywilnego, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową działająca poprzez upoważnioną przez siebie osobę. Za podmiot prowadzący działalność gospodarczą uważa się podmiot, który podczas procesu rejestracji w sklepie – poza innymi niezbędnymi danymi – poda identyfikujący go numer NIP,

d) „konsument” – osoba fizyczna dokonująca zakupu na użytek własny, nie związany z wykonywaniem przez nią działalności zawodowej lub gospodarczej. Za konsumenta uważa się osobę, która podczas procesu rejestracji w sklepie pozostawi pola określone mianem NIP i regon puste.

e) „magazyn” – magazyn składowy, w którym magazynowany jest towar sprzedającego.

3. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem sklepu, umieszczonego w sieci Internet, w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy sprzedającym a kupującym albo konsumentem.

4. Kontakt ze sklepem możliwy jest poprzez email: [email protected] lub telefonicznie pod numerem telefonu +48 505 704 250

5. Zakres oferowanych przez sklep produktów to artykuły, urządzenia, przedmioty i akcesoria przeznaczone dla branży Vending, HoReCa, OCS oraz produkty związane z użytkowaniem i eksploatacją automatów i ekspresów samosprzedających.

6. Informacje zamieszczone na stronie sklepu nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

7. Niezbędnym warunkiem technicznym wymaganym do korzystania z usług sklepu jest dostęp kupującego albo konsumenta do komputera, Internetu oraz odpowiedniego oprogramowania (przeglądarka internetowa).

8. Każdy podmiot dokonujący zakupów podczas rejestracji w sklepie jest zobowiązany do podawania z należytą starannością właściwych, rzetelnych i zgodnych z prawdą danych. Zakupów dokonywać mogą jedynie osoby pełnoletnie.

9. Wszystkie produkty sprzedawane poprzez sklep są wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

10. Wszystkie ceny podawane w sklepie są cenami wyrażonymi w złotych polskich (zł). O ile nie wskazano inaczej są również cenami zawierającymi podatek od towarów i usług (VAT). Ceny produktów znajdujących się w ofercie mogą ulec zmianie.

11. Ceny nie zawierają kosztów wysyłki.

12. Realizacja zamówień jest możliwa tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Odstępstwo od tej reguły musi być uprzednio ustalone w formie pisemnej ze sprzedającym.

13. Do każdego zamówienia dołączana jest faktura VAT lub paragon. 

II. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

1. Zamówienia składane są za pomocą strony internetowej www.vend24.pl poprzez wybór odpowiednich znajdujących się w sklepie funkcjonalności.

2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu.

3. Podmiot składający zamówienie jest zobowiązany do uważnej lektury poleceń, wskazówek i podpowiedzi oprogramowania sklepu, w trakcie trwania procesu zakupu.

4. Przyjęcie zamówienia do realizacji jest każdorazowo potwierdzane poprzez wysyłkę stosownej wiadomości e-mail.

5. Istnieje możliwość wprowadzenia zmian i dokonania korekty w już przyjętym do realizacji zamówieniu. Korekta i zmiany są możliwe aż do momentu wysyłki towaru z magazynu. W celu dokonania korekty należy skontaktować się ze sprzedającym wykorzystując informacje zawarte w ust. I pkt. 4.

III. PŁATNOŚCI

1. Kupujący oraz konsument są zobowiązani do uiszczenia płatności za zakupiony towar.

2. Koszty wysyłki ponosi kupujący lub konsument z zastrzeżeniem pkt. III ust.3.

3. Wybór formy płatności należy do kupującego.

4. W sklepie obowiązują następujące formy płatności:

a) przelew na konto sprzedającego

b) płatność kartą poprzez system platnosci.pl

c) płatność gotówką w magazynie sprzedającego przy odbiorze osobistym (możliwa tylko po osobistym uzgodnieniu ze sprzedającym).

5. W przypadku wyboru płatności kartą płatniczą poprzez system platnosci.pl kupujący albo konsument są zobowiązani do przestrzegania regulaminu systemu platnosci.pl oraz stosowania się do poleceń i wskazówek portalu Platnosci.pl.

IV. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

1. Zamówienia są realizowane w najszybszy możliwy sposób.

2. Każdy produkt zawiera w karcie produktu informację, określoną w dniach, wskazującą na najszybszy możliwy termin realizacji jego wysyłki.

3. Jeżeli produkt zawiera informację o dostępności w magazynie w ciągu jednego dnia, sprzedający realizuje zamówienie tego samego dnia, w którym zostanie złożone zamówienie lub w dniu następnym.

4. Jeżeli produkt zawiera informację o dostępności w magazynie w ciągu określonej liczby dni, zamówienie zawierające dany produkt jest realizowane w ciągu 24 godzin od upływu zaznaczonego tam okresu.

5. W przypadku zajścia okoliczności niezależnych od sprzedającego, które zmieniają chwilę dostępności produktu, sprzedający każdorazowo jest zobowiązany niezwłocznie poinformować kupującego albo konsumenta o zajściu takich okoliczności, a kupujący lub konsument może w związku z tym od umowy odstąpić.

6. W przypadku odstąpienia od umowy na skutek zajścia okoliczności, o których mowa w pkt. poprzedzającym, kupujący lub konsument otrzymuje zwrot wszelkich świadczeń których dokonał na rzecz sprzedającego.

7. Co do chwili wydania produktu i wypływających stąd konsekwencji stosuje się art. 544 Kodeksu Cywilnego.

8. Realizację wysyłki sprzedający powierza wykwalifikowanemu przewoźnikowi, z którym sprzedający ma zawartą umowę o świadczenie usług kurierskich.

9. W przypadku wyboru miejsca dostawy znajdującego się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej sprzedający ma prawo do naliczenia dodatkowych kosztów dostawy lub odstąpienia od zawartej umowy.

10. W przypadku, gdy w momencie kompletowania zamówienia okaże się, iż wybrana metoda wysyłki nie jest możliwa, ze względu na gabaryty przesyłki, Sprzedawca ustali jaki będzie ostateczny koszt wysyłki i pozwoli Kupującemu na dokonanie wyboru: dopłata do kosztów przesyłki, albo odstąpienie od umowy i zwrot wpłaconych środków.  

11. Sprzedawca ma obowiązek dopilnowania aby sposób zapakowania i wydania rzeczy sprzedanej zapewniał jej trwałość i nienaruszalność.

12. Kupujący lub konsument ma obowiązek dokonać wszelkich czynności, które mają na celu sprawdzenie jakości dostarczonej przesyłki.

13. W przypadku zaobserwowania jakichkolwiek braków kupujący lub konsument mają obowiązek sporządzenia protokołu szkody, w którym zawrą wszelkie zastrzeżenia dotyczące przesyłki.

 V. REKLAMACJE I ZWROTY

1. Konsument może odstąpić od umowy zawartej ze sprzedającym bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni od dnia zawarcia umowy. Do zachowania tego terminu niezbędne jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres e-mail [email protected] lub adres korespondencyjny sprzedającego o którym mowa w ust. I pkt.1.

2. W przypadku odstąpienia konsumenta od umowy jest on zobowiązany niezwłocznie odesłać sprzedającemu zakupiony towar na swój koszt, a towar winien znajdować się w stanie nienaruszonym.

3. W razie odstąpienia konsumenta od umowy, sprzedający zwraca konsumentowi wszelkie świadczenia niezwłocznie, nie później niż w terminie siedmiu dni.

4. Na życzenie konsumenta może on otrzymać formularz odstąpienia od umowy.

5. W przypadku zakupu przez konsumenta pojedynczych sztuk asortymentu, o charakterze spożywczym, o wartości nie większej niż 50 złotych, biorąc pod uwagę rodzaj zakupionego towaru, poczytuje się zawartą umowę za umowę powszechnie zawieraną w drobnych bieżących sprawach życia codziennego.

6. Kupujący lub konsument może zareklamować zakupiony towar, jeżeli ma on wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność, lub nie ma właściwości o których istnieniu zapewniał sprzedający, lub też rzecz została wydana kupującemu lub konsumentowi w stanie niezupełnym.

7. Sprzedający nie jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które powstały po przejściu niebezpieczeństwa na kupującego, chyba że wady wynikły z przyczyny tkwiącej już poprzednio w sprzedanym towarze.

8. Kupujący lub konsument chcąc zareklamować zakupiony towar winien niezwłocznie skontaktować się ze sprzedającym wykorzystując informacje zawarte w ust. I pkt.4, a następnie pisemnie określić przedmiot reklamacji i swoje roszczenia.

9. Zgłaszając reklamację należy podać wszelkie dane niezbędne do identyfikacji zamówienia w szczególności: imię, nazwisko, nazwę firmy, datę i numer faktury VAT oraz opisać przedmiot reklamacji.

10. Sprzedający uwzględniając reklamację niezwłocznie wymienia wadliwy towar na towar wolny od wad. W uzasadnionych przypadkach kupujący lub konsument może odstąpić od umowy.

VI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Udostępnianie danych osobowych odbywa się dobrowolnie.

2. Poprzez rejestrację na witrynie www.vend24.pl kupujący albo konsument wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie informacji o nim przez Vend24 Sp. z o.o. , z zastrzeżeniem prawa do ich poprawiania i uzupełniania zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 nr.133 poz.883 z późn.zm.).

3. Administratorem danych osobowych jest podmiot o którym mowa w ust. I pkt. 1

4. Udostępniane dane osobowe będą przechowywane w bazie danych administratora i będą wykorzystywane w celu prawidłowej realizacji umowy sprzedaży oraz w celach marketingowych, w szczególności w celu informowania o nowych produktach, usługach i promocjach oferowanych przez sklep www.vend24.pl.

5. Dane osobowe osób korzystających z portalu www.vend24.pl są gromadzone i przechowywane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim.

6. Każda osoba, która przekazała swoje dane osobowe jest uprawniona do kontroli przetwarzanych danych, które jej dotyczą, a w szczególności do żądania uzupełnienie, uaktualnienia albo sprostowania tych danych, a także żądania czasowego albo stałego wstrzymania ich przetwarzania. Ma też prawo do żądania ich usunięcia, jeżeli okaże się, że są one niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe.

 VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie.

2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wycofania towarów znajdujących się w ofercie.

3. W przypadkach, o których mowa w pkt. poprzedzających zmiany nie dotyczą zamówień przyjętych do realizacji.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy z dnia 02.03.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów.

5. Zmiany regulaminu dokonywane przez sprzedawcę podlegają ogłoszeniu na stronie internetowej Sklepu.

6. Zmiany regulaminu nie mają wpływu na prawa i obowiązki kupujących w zakresie realizacji zamówień złożonych przed zajściem zmian.